7 Νοεμβρίου 2014


Σύμφωνα με το νόμο 4254/2014, ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014, o ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, υλοποίησε και ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, την 1η Αυγούστου 2014, κατάλληλο σύστημα πληροφορικής για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους Παραγωγούς ΑΠΕ, προκειμένου οι Σταθμοί τους να ενταχθούν στις κατηγορίες ΜΕ (Με ενίσχυση) και ΧΕ (Χωρίς ενίσχυση), σύμφωνα με τις Υποπαραγράφους ΙΓ.1 & ΙΓ.2 του Ν.4254/2014.

Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης εκ του νόμου δίμηνης προθεσμίας, (ημερομηνία λήξης προθεσμίας την 1η Οκτωβρίου του 2014), καταρτίστηκε Πίνακας με στατιστικά στοιχεία σχετικά με εφαρμογή ΧΕ-ΜΕ, ανά τεχνολογία και περίοδο ενεργοποίησης, των Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, (με στοιχεία 23/10/2014), προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Παράλληλα o ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ενημέρωσε για τις τυχόν προκύπτουσες αναδρομικές τιμολογήσεις, από την 1η Απριλίου του 2014 και μετά, τους δικαιούχους Παραγωγούς, οι οποίοι είχαν ενταχθεί με τις δηλώσεις τους σε κατηγορίες ΧΕ και ΠΧΕ (Προσωρινά Χωρίς Ενίσχυση).