Σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, η ΔΕΗ Α.Ε., ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) ανακοινώνει πίνακα που περιλαμβάνει όλα τα έργα εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., των οποίων οι Προσφορές Σύνδεσης στο Δίκτυο έπαυσαν αυτοδικαίως να ισχύουν από τις 27-07-2009 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3734/2009.

Πίνακας σε μορφή pdf