1. Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE»  είναι ανώνυμη εταιρεία, θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία συστάθηκε δυνάμει του Ν. 4001/2011, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την οργάνωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4001/2011, η ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), με σκοπό τη διασφάλιση της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του, αλλά και της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των χρηστών του δικτύου σε αυτό.

Η ΔΕΔΔΗE έχει ως βασική προτεραιότητά της την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται. Για το σκοπό αυτό, συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ενημέρωσης (εφεξής η «Πολιτική»), προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την ΔΕΔΔΗΕ κατά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Σκοπός επίσης, της παρούσας είναι να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά που έχετε με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, του Νομού Αττικής, επί της οδού Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ.: 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «η Εταιρεία») είναι Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτύου.

3. Σύντομες επεξηγήσεις – Ορισμοί

-Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι αυτό το οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, όπως για παράδειγμα μέσω ονόματος, αριθμού δελτίου ταυτότητας ή σωματικών χαρακτηριστικών.

-Επεξεργασία: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

-Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνο ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

-Εκτελών την επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.

-Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το Υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

-Χρήστης Διαδικτύου: Το φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο για οποιοδήποτε σκοπό.

4. Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία

H Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων:

i. Για υποβολή παραπόνων/ αιτημάτων μέσω φορμών, μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας της Εταιρείας ή για επικοινωνία με τον αιτούντα καταναλωτή με σκοπό την ενημέρωσή του σε θέματα γενικού επικοινωνιακού ενδιαφέροντος: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, αριθμός παροχής, επάγγελμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (όπως για παράδειγμα κάποιο πρόβλημα υγείας που μπορεί να δηλωθεί μέσω της φόρμας παραπόνων).

ii. Για την αποστολή δελτίων τύπου και ανακοινώσεων της Εταιρείας: ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας

iii. Για εύρεση συνεργατών μέσω αγγελίας: βιογραφικά σημειώματα, πιστοποιητικά, ιστορικό εκπαιδεύσεων, απόδειξη προϋπηρεσίας υπαλλήλων

iv. Για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων: ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικές πληροφορίες

v. Για διακήρυξη διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών για την παροχή αγαθών/ υπηρεσιών: προσωπικές και επαγγελματικές πληροφορίες, βιογραφικά ομάδας εργασίας, αναγνωριστικά φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης, οικονομικές πληροφορίες. Ακόμα, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών και συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία, καθώς και με ποινικές καταδίκες.

5. Σκοποί και δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

i. Για υποβολή παραπόνων/ αιτημάτων μέσω φορμών, μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας της Εταιρείας ή για επικοινωνία με τον αιτούντα καταναλωτή με σκοπό την ενημέρωσή του σε θέματα γενικού επικοινωνιακού ενδιαφέροντος: συλλογή, καταχώρηση, χρήση, αξιολόγηση και διαβίβαση στοιχείων πελατών

ii. Για την αποστολή δελτίων τύπου και ανακοινώσεων της Εταιρείας: συλλογή, καταχώρηση, χρήση, αξιολόγηση και διαβίβαση στοιχείων πελατών

iii. Για εύρεση συνεργατών μέσω αγγελίας: συλλογή, καταχώρηση και αξιολόγηση δεδομένων υποψηφίων συνεργατών μέσω αγγελίας

iv. Για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων: συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων πελατών

v. Για διακήρυξη διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών για την παροχή αγαθών/ υπηρεσιών: συλλογή, καταχώρηση, χρήση, αξιολόγηση δεδομένων προμηθευτών

6. Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου για τους ανωτέρω σκοπούς, μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να προβεί στη σχετική επεξεργασία και συγκεκριμένα:

Α) Για υποβολή παραπόνων/ αιτημάτων μέσω φορμών, μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας της Εταιρείας ή για επικοινωνία με τον αιτούντα καταναλωτή με σκοπό την ενημέρωσή του σε θέματα γενικού επικοινωνιακού ενδιαφέροντος: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (Άρθρο 6 παρ. 1στ’ του ΓΚΠΔ). Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, το υποκείμενο έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (Άρθρο 9 παρ. 2α’ του ΓΚΠΔ).

Β) Για την αποστολή δελτίων τύπου και ανακοινώσεων της Εταιρείας: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (Άρθρο 6 παρ. 1στ’ του ΓΚΠΔ).

Γ) Για εύρεση συνεργατών μέσω αγγελίας: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, της οποίας οι χρήστες διαδικτύου θα είναι συμβαλλόμενα μέρη (Άρθρο 6 παρ. 1β’ του ΓΚΠΔ).

Δ) Για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας οι χρήστες διαδικτύου είναι συμβαλλόμενα μέρη (Άρθρο 6 παρ. 1β’ του ΓΚΠΔ).

Ε) Για διακήρυξη διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών για την παροχή αγαθών/ υπηρεσιών: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της (άρθρο 6 παρ. 1γ’ του ΓΚΠΔ) και συγκεκριμένα με τα άρθρα 73, 74 και 222 του Ν. 4412/2016 σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Αναλύσεις και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να πραγματοποιήσουμε αναλύσεις μόνο για τους νομίμους σκοπούς που προσδιορίζονται ανωτέρω. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις θα δημιουργούνται μόνο ανώνυμες, συγκεντρωτικές αναλύσεις  χωρίς όμως να είναι δυνατή η ταυτοποίηση σας. Δεν χρησιμοποιούμε αναλύσεις για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (δηλαδή, λήψη αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή) που θα παράγει έννομα αποτελέσματα ή θα έχει άλλες συναφείς σημαντικές επιπτώσεις για εσάς.

7. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου οι ίδιοι να την βοηθήσουν στην εκτέλεση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Οι εν λόγω αποδέκτες προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστοι συνεργάτες της Εταιρείας, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της, ή εργολάβοι, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της.

Η Εταιρεία απαιτεί από όλους τους συνεργάτες της – παρόχους υπηρεσιών για λογαριασμό της να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνάπτει με αυτούς συμβάσεις με αντίστοιχες δεσμεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

Ακόμα, ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας, η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς αποδέκτες/ παραλήπτες και αυτά καταχωρούνται σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή σε πληροφοριακά συστήματα. Ειδικότερα:

Α) Για υποβολή παραπόνων/ αιτημάτων μέσω φορμών, μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας της Εταιρείας ή για επικοινωνία με τον αιτούντα καταναλωτή με σκοπό την ενημέρωσή του σε θέματα γενικού επικοινωνιακού ενδιαφέροντος:  διαβιβάζονται στις αρμόδιες διευθύνσεις της Εταιρείας και σε εξωτερικούς εργολάβους μέσω των συστημάτων Portal ΔΕΔΔΗΕ και της Εφαρμογής Παραπόνων.

Β) Για την αποστολή δελτίων τύπου και ανακοινώσεων της Εταιρείας: διαβιβάζονται στον Τύπο, στα Μ.Μ.Ε. και σε άλλα μέσα δημόσιας πληροφόρησης.

Γ) Για εύρεση συνεργατών μέσω αγγελίας: διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ), στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) και στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) μέσω των συστημάτων SAP, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Δ) Για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων: διαβιβάζονται σε πελάτες μέσω των συστημάτων SAP και Paperless connect.

Ε) Για διακήρυξη διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών για την παροχή αγαθών/ υπηρεσιών: διαβιβάζονται στην Αρχή Εκδίκασης στις περιπτώσεις που έχει οριστεί εξωτερική επιτροπή και στο Γενικό Αρχείο της ΔΕΔΔΗΕ μέσω των συστημάτων cosmoOne και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/ απώλεια/ αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

9. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση καθενός εκ των ως άνω αναφερόμενων σκοπών για τους οποίους συνελέγησαν. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τότε αυτά διαγράφονται, εκτός αν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για τη διασφάλιση εννόμων συμφερόντων της εταιρείας, πάντοτε σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

10. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται στην ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης (άρθρα 12 – 15 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας, εφόσον αυτά είναι ανακριβή, ανεπίκαιρα ή ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των τηρούμενων προσωπικών σας δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την εκάστοτε Εταιρεία και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Η Εταιρεία δεν προβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε, όμως, περίπτωση και εφόσον στο μέλλον αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, θα ενημερώσει σχετικά τα Υποκείμενα των δεδομένων και θα τηρήσει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα στην ανάκληση της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr. Ωστόσο, η Αρχή συνιστά να απευθύνεστε πρώτα στον Υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή στην Εταιρεία μας, προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε εσωτερικά το όποιο ζήτημα προκύψει.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο & Δικαιοδοσία

Η παρούσα πολιτική διέπεται από το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει ορίζονται αποκλειστικά τα ελληνικά δικαστήρια.

12. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση επικαιροποίησής της, οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

13. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην διεύθυνση e-mail: data_privacy@deddie.gr ή dpo@deddie.gr