2η Ενημέρωση των καταναλωτών που εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή «ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΛΤΑ» στην αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ)

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, σε συνέχεια της από 13.03.2023 Ανακοίνωσης, ενημερώνει τους καταναλωτές που σήμερα εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΛΤΑ» για την ανάκληση της παραπάνω Ανακοίνωσης, ύστερα από ενημέρωση του Προμηθευτή.