2 Μαΐου 2018


Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 188 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα παρακάτω Στοιχεία Εκκαθάρισης, που βασίζονται στις ετήσιες εκκαθαρίσεις ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ, για τα έτη 2014-2016, μετά την Απόφαση της ΡΑΕ 688/2017 : 

Στοιχεία Ετήσιας Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ 1ος -12ος του 2014 

Στοιχεία Ετήσιας Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ 1ος -12ος του 2015 

Στοιχεία Ετήσιας Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ 1ος -12ος του 2016

Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στη θέση :

Στοιχεία Εκκαθαρίσεων στα ΜΔΝ