7 Μαΐου 2014


Μετά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ 304/Β/11.02.2014), για τη συμμετοχή στην Αγορά ΜΔΝ Εκπροσώπου Φορτίου, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία με βάση τις σχετικές διατάξεις του:

1. Υποβολή αίτησης από την ενδιαφερόμενη εταιρεία (ως Εκπρόσωπο Φορτίου) προς το Διαχειριστή ΜΔΝ (Δ/νση Διαχείρισης Νησιών – ΔΔΝ - Χαλκοκονδύλη 29 Αθήνα 104 32), για σύναψη Σύμβασης Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ.
Η αίτηση θα συνοδεύεται από φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο της εκδοθείσας από τη ΡΑΕ Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από όπου προκύπτει η αδειοδοτημένη ισχύς.
β. Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) :
- Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένου Καταστατικού.
- ΦΕΚ με τη δημοσίευση του Καταστατικού (σύστασης).
- ΦΕΚ με τη δημοσίευση των τροποποιήσεων του Καταστατικού, εάν υπήρξαν.
- ΦΕΚ για την εκπροσώπηση της εταιρείας.
- Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.
γ. Σε περίπτωση Α.Ε., Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας περί ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της Σύμβασης.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ότι δεν δραστηριοποιείται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή σε αντίθετη περίπτωση που δραστηριοποιείται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ότι η ισχύς που αντιστοιχεί στο σύνολο των εκπροσωπούμενων μετρητών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και τα ΜΔΝ δεν υπερβαίνει την αδειοδοτημένη ισχύ που αναγράφεται στην Άδεια Προμήθειας, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

2. Η Σύμβαση Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ, συνάπτεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης με πλήρη φάκελο.

3. Υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος, η οποία θα συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα, όπως αυτά αναλυτικά καθορίζονται στην Παρ. 3 του Άρθρου 23 του Κώδικα ΜΔΝ.

4. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εγγράφει τον Εκπρόσωπο Φορτίου στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου στα ΜΔΝ με πλήρη φάκελο και εκδίδει σχετική Βεβαίωση Εγγραφής.

5. Υποβολή από τον Εκπρόσωπο Φορτίου, Δήλωσης Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών στο Μητρώο Μετρητών που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ, διακριτά για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 13 του Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και με τα σχετικώς καθοριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου.


6. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, με βάση την πιο πάνω Δήλωση και εφόσον αυτή είναι πλήρης, υπολογίζει το ύψος των Εγγυήσεων του Άρθρου 14 του Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και το αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 15 και 16 του Κώδικα ΜΔΝ.
Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως στον Εκπρόσωπο Φορτίου εντός τριών (3) ημερών από την κατάθεση της Δήλωσης.

7. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου καταθέτει εγγυητική επιστολή ή αντίστοιχο ποσό στο Λογαριασμό εγγυήσεων που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ, καθώς και απόδειξη καταβολής του αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης.

8. Μετά την κατάθεση των προβλεπόμενων στην πιο πάνω παράγραφο 7, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση για την ενεργοποίηση της Συμμετοχής του Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ.