Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, απέστειλε στις 29/1/2021 ενημερωτικά σημειώματα με τη μηνιαία ανάλυση της έκτακτης εισφοράς 6% στους Παραγωγούς ΑΠΕ, που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, σύμφωνα με την παρ. 1.(βα) του άρθρου 157 του Κεφ. ΙΓ' του Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245/9.12.2020), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται άπαξ στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ, οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία κανονική ή δοκιμαστική έως και τις 31/12/2015 και υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί των πωλήσεων που τιμολογήθηκαν στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του έτους 2020.

Η παρακράτηση και ο συμψηφισμός της έκτακτης εισφοράς για τους μήνες του έτους 2020, θα γίνει εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών από τον Διαχειριστή ΜΔΝ προς έκαστο παραγωγό. Για την έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων της έκτακτης εισφοράς 6%, ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα αποστέλλει σχετικά ενημερωτικά σημειώματα στους Παραγωγούς ΑΠΕ, πλέον των ενημερωτικών σημειωμάτων της τιμολόγησης εκάστου μήνα.