Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την έκδοση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για τη συμμετοχή στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, σε εφαρμογή του άρθρου 7 του ν.4414/2016 
  
                                                                                                                                Αθήνα, 24.08.2016 
 
 
Σε εφαρμογή των προβλέψεων του ν.4414/2016 και ειδικότερα του άρθρου 7 αυτού, οι Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου θέτουν υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

Οι ενδιαφερόμενοι που δικαιούνται να υποβάλουν αιτήματα εκ νέου χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 12, του άρθρου 7 του ν.4414/2016, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, θα πρέπει εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας από την έκδοση του ν.4414/2016, ήτοι έως 09.10.2016, να προσκομίσουν στον αρμόδιο Διαχειριστή, μαζί με το αίτημα επαναχορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή, κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013 όπως ισχύει. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου, εφόσον είχαν αρχικά λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για σύνδεση στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντιστοίχως.

Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έλαβαν ή θα λάβουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης μετά την έκδοση του ν.4414/2016, προκειμένου αυτές να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στον Διαχειριστή από τον οποίο εκδόθηκε η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης του σταθμού την αποδοχή της, συνυποβάλλοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013 όπως ισχύει1 εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία προκήρυξης της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Τα εν λόγω αιτήματα για την εκ νέου χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης καθώς και οι αποδοχές των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης μετά το ν.4414/2016 και οι σχετικές Εγγυητικές Επιστολές θα κατατίθενται, προκειμένου για τον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) στα κεντρικά γραφεία του, Δυρραχίου 89 & Κηφισού (γραφείο 310), ενώ προκειμένου για τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), κεντρικά, στα γραφεία της Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου, Συγγρού 23, 1ος όροφος (γραφείο 13) ανεξαρτήτως ισχύος, σημείου κατάθεσης του αρχικού αιτήματος και μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ από την οποία εκδόθηκε η αρχική Προσφορά Σύνδεσης. 

[1] Για τον τύπο της εγγυητικής επιστολής πιέστε εδώ