Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για το άνοιγμα της Αγοράς ΜΔΝ που αφορά στα ηλεκτρικά συστήματα Κρήτης και Ρόδου, στα πλαίσια του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ 304/Β/11.02.2014) 

  

23  Ιουλίου  2015


Σε συνέχεια της από 07.05.2014 Ανακοίνωσης του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ, σχετικά με τη συμμετοχή στην Αγορά ΜΔΝ Εκπροσώπων Φορτίου, τίθεται υπόψη των ενδιαφερομένων ότι από 01.09.2015 ξεκινά το άνοιγμα της Αγοράς που αφορά στα Ηλεκτρικά Συστήματα Κρήτης και Ρόδου των ΜΔΝ, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Δεδομένης της ύπαρξης Σύμβασης Συμμετοχής ενός Εκπροσώπου Φορτίου, ως Προμηθευτή στα ΜΔΝ, η διαδικασία ενεργοποίησής της, καθώς και η έναρξη δραστηριοποίησης του υπόψη Εκπροσώπου Φορτίου ανά ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ, ακολουθεί τα εξής:

1.  Υποβολή Αίτησης εγγραφής του Νέου Εκπροσώπου Φορτίου προς το Διαχειριστή ΜΔΝ (Δ/νση Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) – Λ. Συγγρού 98-100 Αθήνα 117 41), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος, για εγγραφή του στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ, η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει:

 1.1. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου, σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3, του Κώδικα ΜΔΝ (συνυποβαλλόμενα έγγραφα).

 

 1.2. Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών, με βάση το Μητρώο που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ διακριτά για κάθε ηλεκτρικό σύστημα και με τα στοιχεία κάθε Παροχής (Αριθμός Παροχής με 9 ψηφία). Η υπόψη δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε αρχείο txt στην ηλεκτρονική δ/νση a.alexandrakis@deddie.gr ή a.tsompou@deddie.gr.


2.   Ο Διαχειριστής ΜΔΝ πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας του φακέλου και γνωστοποιεί στο Νέο Εκπρόσωπο Φορτίου τυχόν στοιχεία προς συμπλήρωση ή/και διόρθωση.

Ως ημερομηνία πληρότητας φακέλου θεωρείται η ημερομηνία υποβολής από τον Εκπρόσωπο Φορτίου στο Διαχειριστή ΜΔΝ, του πλέον πρόσφατου εγγράφου με το οποίο καλύπτεται η πληρότητα του φακέλου του.


3.  Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από πληρότητας φακέλου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ γνωστοποιεί στο Νέο Εκπρόσωπο Φορτίου το Ύψος των Εγγυήσεων που οφείλει να καταβάλλει, σύμφωνα με την Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητών του φακέλου του.

Στην παρούσα φάση, δεν ενεργοποιείται η καταβολή του αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης (Άρθρο 16 του Κώδικα ΜΔΝ), μέχρι τη θέσπιση της σχετικής διαδικασίας.


4.  Εντός πέντε (5) ημερών από την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής (επισυνάπτεται Υπόδειγμα) ή την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο Λογαριασμό Εγγυήσεων που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στην εγγραφή του στο «Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου» και στην έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής για την Ενεργοποίηση της Σύμβασης Συμμετοχής του και την έναρξη δραστηριοποίησής του στα συγκεκριμένα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ, τα οποία περιλαμβάνονται στην Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών του Νέου Εκπροσώπου Φορτίου.

 Παράλληλα ο Διαχειριστής ΜΔΝ παρέχει στο Νέο Εκπρόσωπο Φορτίου Κωδικούς Πρόσβασης στο υφιστάμενο πληροφοριακό Σύστημα «ΘΑΛΗΣ», σε περίπτωση που ο Νέος Εκπρόσωπος Φορτίου δεν κατέχει ήδη, από την ενδεχόμενη πρότερη δραστηριοποίησή του στην Αγορά Ενέργειας, Κωδικούς Πρόσβασης  στο υπόψη Σύστημα.

 Η απόδοση δικαιώματος πρόσβασης, μέσω του Συστήματος «ΘΑΛΗΣ», στο Νέο Εκπρόσωπο Φορτίου προς καταχώρηση της Δήλωσης Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών, δίνεται μόνο για τα ηλεκτρικά συστήματα που περιλαμβάνονται στην Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών της Αίτησής του.


5.  Μετά το πέρας της προαναφερθείσας διαδικασίας, ο Νέος Εκπρόσωπος Φορτίου καταχωρεί εντός του Συστήματος «ΘΑΛΗΣ» τους Μετρητές που θα εκπροσωπήσει ανά ηλεκτρικό σύστημα, κατ’ αντιστοιχία της Αρχικής του Δήλωσης και αντιμετωπίζεται πλέον ως Εκπρόσωπος Φορτίου με Ενεργοποιημένη Σύμβαση Συμμετοχής στα ΜΔΝ.


6.   Επισημαίνεται ότι κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου, ο οποίος ήδη δραστηριοποιείται σε κάποιο ή κάποια ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ και επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί επιπλέον σε  κάποιο άλλο ηλεκτρικό σύστημα των ΜΔΝ, όποτε αυτό επιτραπεί στο εγγύς μέλλον, αντιμετωπίζεται ως Νέος Εκπρόσωπος Φορτίου και οφείλει να ακολουθήσει, κατ’ ανάλογο τρόπο,  όλη την προαναφερθείσα διαδικασία των παρ. 1.2, 3, 4 και 5, προς έναρξη της δραστηριοποίησής του στο νέο ηλεκτρικό σύστημα των ΜΔΝ.