Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4843/2021 (ΦΕΚ Α’ 193/20.10.2021), οι κάτοχοι Φωτοβολταϊκών Σταθμών που εμπίπτουν στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, δύνανται να υποβάλλουν ανέκκλητη δήλωση στον ΔΕΔΔΗΕ εντός 10 ημέρων από την δημοσίευση του εν λόγω νόμου, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην παράγραφο 1 του άρθρου 67.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναφέρει ρητά τα εξής:
«Δηλώνω ως αντίκλητος/νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/εταιρείας ……………………….. με ΑΦΜ ……………………….., κατόχου του Φωτοβολταϊκού Σταθμού με κωδικό ΔΔΝ ……………………….. ότι δεν επιθυμώ την υπαγωγή του εν λόγω σταθμού στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του ν. 4843/2021.»

Η ΥΔ θα πρέπει να αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις i.sotiropoulos@deddie.gr, kl.papaioannou@deddie.gr μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω ΥΔ υποβάλλεται διακριτά για κάθε Σταθμό, στις περιπτώσεις κατόχων περισσοτέρων του ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού.