Οι Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου καλούν τους φορείς των έργων που περιλαμβάνονται στην αναρτημένη στους ιστοτόπους τους ενιαία λίστα [1] εκκρεμών έργων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης στην Πελοπόννησο (περιοχή κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου) όπως εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης επανεπιβεβαιώσουν εγγράφως, προς τον αρμόδιο κατά περίπτωση Διαχειριστή, ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την υλοποίησης των έργων αυτών και επιθυμούν την έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Η ως άνω διαδικασία κρίνεται απολύτως ενδεδειγμένη για την ορθολογική αξιοποίηση του προς διάθεση περιθωρίου ισχύος και την επίσπευση της υλοποίησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων.  

 

[1] Η λίστα αυτή θα επικαιροποιηθεί εντός των αμέσως προσεχών ημερών, με συμπερίληψη των πρόσφατων έργων, ήτοι των έργων για τα οποία τα σχετικά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης κατατέθηκαν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της κατάστρωσης και ανάρτησής της.