06.04.2015 


Σε συνέχεια των από 19.12.2014 και 15.01.2015 κοινών ανακοινώσεων των Διαχειριστών Συστήματος και Δικτύου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4152/2013 περί εγγυοδοσίας για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει προκαταρτική λίστα έργων αρμοδιότητάς του για τα οποία οι εκδοθείσες προ της 01.01.2015 Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, λόγω μη εκπλήρωσης των προβλέψεων του ν.4152/2013 όπως ισχύει, ήτοι λόγω μη προσκόμισης από τους φορείς των έργων αυτών της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής.

Η ως άνω προσωρινή λίστα θα οριστικοποιηθεί μέχρι το πέρας του τρέχοντος μηνός, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.