Αθήνα, 28.09.2016

Σε συνέχεια της κοινής ανακοίνωσης ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ της 24ης Αυγούστου 2016, αναφορικά με την έκδοση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για τη συμμετοχή στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, σε εφαρμογή του άρθρου 7 του ν.4414/2016, οι Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου διευκρινίζουν ότι για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έλαβαν ή θα λάβουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης μετά την έκδοση του ν.4414/2016, η υποβολή της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013 στον αρμόδιο Διαχειριστή θα πρέπει να γίνει εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας από την έκδοση της Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και προ της υποβολής αιτήματος συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία.