14 Νοεμβρίου 2022

 

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 54 του Ν.4951/2022, οι κάτοχοι εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οφείλουν να προσκομίσουν στον ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού ΑΠΕ, έως τις 31.03.2023, λόγω παράτασης της αρχικής προθεσμίας (30.11.2022), σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4986/2022.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη προσκόμισης της ανωτέρω Βεβαίωσης, αναστέλλεται η καταβολή αποζημίωσης ή η λειτουργική ενίσχυση στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα ΜΔΝ.

Η Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, βάσει της σχετικής διαδικασίας της παρ. 9 του άρθρου 54 του Ν.4951/2022, χορηγείται  μετά την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.Β.Π.Η.Ε.) της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ως Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ  Α’ Φάσης, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.4685/2020. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για όλες τις κατηγορίες Εξαιρούμενων Σταθμών Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. γίνονται δεκτές στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΡΑΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, στις 18-10-2022.

Η Βεβαίωση εκάστου εξαιρούμενου Σταθμού θα αποστέλλεται μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kl.papaioannou@deddie.gr, με αναφορά στον αντίστοιχο κωδικό Σταθμού ΑΠΕ_ΜΔΝ και τίτλο «Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού ΑΠΕ».