Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η απόφαση έγκρισης του προσωρινού πίνακα κατάταξης Επιλέξιμων/Επιλαχουσών αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι», η οποία περιλαμβάνει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα υποβολής τους στη διαδικτυακή πύλη https://pvstegi.gov.gr.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης των προσωρινών πινάκων, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 27/06/2024. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pvhorafi-support@deddie.gr συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη σχετική απόφαση και τους πίνακες εδώ

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.