3η Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των προβλέψεων του ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4342/2015 και ισχύει, για την εγγυοδοσία σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης προ της 01.02.2016 
 
                                                                                                                                                08.04.2016

Σε συνέχεια της από 22.05.2015 2ης Ανακοίνωσης του ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστή Δικτύου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4152/2013 περί εγγυοδοσίας για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μετά την τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων με το ν.4342/2015, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την οριστική λίστα έργων αρμοδιότητάς του για τα οποία οι εκδοθείσες προ της 01.02.2016 Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, λόγω μη εκπλήρωσης των προβλέψεων του ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι λόγω μη προσκόμισης από τους φορείς των έργων αυτών της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής.