22.12.2014


Οι Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου προχωρούν στην χορήγηση δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης για τη διάθεση του υφιστάμενου περιθωρίου ισχύος (46,78 MW), έναντι του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου (Απόφαση ΡΑΕ 699/2012), μέχρι καλύψεως του εν λόγω περιθωρίου.

Η χορήγηση προσφορών σύνδεσης θα γίνει με ενιαία σειρά προτεραιότητας για τα έργα αρμοδιότητας και των δύο Διαχειριστών, κατά τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τα υποψήφια προς εξέταση έργα είναι αυτά για τα οποία έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την χορήγηση δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης και είτε έχουν λάβει μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης, εφόσον τούτο προβλέπεται, είτε δεν έχουν λάβει μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης, εφόσον απαλλάσσονται της υποχρέωσης λήψης απόφασης ΕΠΟ, ή προκειμένου για έργα που δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης αυτής, εφόσον οι χορηγούμενοι όροι σύνδεσης δεν διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνους που περιλαμβάνονται στην απόφαση ΕΠΟ. 

Η ως άνω ενιαία λίστα βρίσκεται αναρτημένη στους ιστότοπους των Διαχειριστών (Ενιαία λίστα ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τη διάθεση του περιθωρίου ισχύος στην Πελοπόννησο). Η κατάρτισή της βασίστηκε στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές κατευθύνσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και υπόκειται στη βασική αρχή της χρονικής προτεραιότητας των αιτημάτων (ημερομηνία αιτήματος έκδοσης οριστικής προσφοράς ή ημερομηνία υποβολής αρχικού αιτήματος με πλήρη φάκελο για τα έργα που λαμβάνουν εξαρχής οριστική προσφορά), ενώ έχουν ληφθεί υπόψη και οι νομοθετικές διατάξεις που παρέχουν προτεραιότητα εξέτασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αιτημάτων, με διακριτή αναφορά των σχετικών κατά περίπτωση νομοθετημάτων.