Σε συνέχεια της από 2/2/2021 Ανακοίνωσης, μετά από σχετικές διευκρινήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΝ προς ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, απέστειλε εκ νέου στις 16/2/2021 ενημερωτικά σημειώματα με τη μηνιαία ανάλυση της έκτακτης εισφοράς 6% στους Παραγωγούς ΑΠΕ, που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, σύμφωνα με την παρ. 1.(βα) του άρθρου 157 του Κεφ. ΙΓ' του Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245/9.12.2020), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η παρακράτηση και ο συμψηφισμός της έκτακτης εισφοράς για τους μήνες του έτους 2020, θα γίνει εντός του έτους 2021 με τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις των αντίστοιχων μηνών από τον Διαχειριστή ΜΔΝ προς έκαστο παραγωγό. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα ενημερώνει τους Παραγωγούς με τα σημειώματα τιμολόγησης εκάστου μήνα.