Από την Πέμπτη 15.06.2023 και μετά, η πληρωμή του τέλους σύνδεσης θα γίνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας pvstegi (https://pvstegi.gov.gr/) κατά τη διαδικασία της καταχώρησης αίτησης σύνδεσης(1), είτε με πιστωτική κάρτα είτε με χρήση της διατραπεζικής υπηρεσίας IRIS Online.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη πληρώσει το τέλος σύνδεσης, αλλά δεν έχετε προχωρήσει ακόμα σε υποβολή αίτησης σύνδεσης, θα πρέπει να την καταχωρήσετε έως την Τετάρτη 14.06.2023, καθώς έπειτα η πλατφόρμα pvstegi δεν θα δίνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης χωρίς την ταυτόχρονη ηλεκτρονική πληρωμή του τέλους σύνδεσης (δεν θα επιτρέπεται εκ των προτέρων πληρωμή του τέλους και στη συνέχεια ανάρτηση του σχετικού αποδεικτικού).

(1) Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας pvstegi  παρέχεται η δυνατότητα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύνδεσης για ΦΒ σταθμούς από Αυτοπαραγωγούς με Ενεργειακό Συμψηφισμό εγκατεστημένης ισχύος 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10 kW στο Δίκτυο Διανομής συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.