Σε εφαρμογή του Άρθρου 110, παράγραφος 11, του ν.5106/2024, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου συνεχίζει να δέχεται νέες αιτήσεις σύνδεσης για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ του άρθρου 14Α του ν.3468/2006, αποκλειστικά για  σταθμούς ΑΠΕ:

  • του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη». Η υποβολή νέων αιτήσεων σύνδεσης για σταθμούς που αναπτύσσονται στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος θα επιτρέπεται έως και την 15η Μαΐου 2024, ημερομηνία η οποία έχει καθοριστεί ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/36988/970/08.04.2024 (ΦΕΚ 2173/Β/ 08.04.2024),
  • με ισχύ μέχρι τριάντα (30) kW που αναπτύσσονται από αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (Α΄ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 και αγροτικών χρήσεων,
  • από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α΄ 143),
  • που αναπτύσσονται αποκλειστικά, για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599/27.9.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 4447), όπως εκάστοτε ισχύει.