ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 22ης/7.8.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2014 – 30.06.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2014 έως 30.06.2014, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν :
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΚΠΤ-0522010Α7822/31.12.2012 με την Εταιρία «Deloitte Business Solution Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» για την εκτέλεση του Έργου: «Προσαρμογή της Επιχείρησης στις “Τυπικές Διαδικασίες’’ ηλεκτρονικής οικονομικής / επιχειρησιακής πληροφόρησης Διαχωρισμένων Εταιριών Ομίλων Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα και με τις Ρυθμιστικές Απαιτήσεις, και σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού ERP “με το κλειδί στο χέρι”».
Προμήθεια πρόσθετων υπηρεσιών και προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το συμπλήρωμα Νο 2 της σύμβασης ΚΠΤ-0522010Α7822/31.12.2012 για το έργο «Προσαρμογή της Επιχείρησης στις “Τυπικές Διαδικασίες” ηλεκτρονικής οικονομικής / επιχειρησιακής πληροφόρησης Διαχωρισμένων Εταιρειών Ομίλων Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα και με τις Ρυθμιστικές Απαιτήσεις, και σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού ERP “με το κλειδί στο χέρι”».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502309/28.3.2014, με κλειστή διαδικασία, για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 502309/28.03.2014 που διενεργήθηκε, με κλειστή διαδικασία, για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών (23 Είδη) και την ανάθεση της προμήθειας των ειδών του υπόψη διαγωνισμού, στους ακόλουθους κατ’ είδος μειοδότες Οίκους, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τυπικά και τεχνικά αποδεκτές, ως εξής:

 Στον Οίκο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.», τα τρία (3) είδη της Ομάδας Α, το είδος 3 της Ομάδας Β, τα είδη 2, 3 & 7 της Ομάδας Γ, το είδος 1 της Ομάδας Δ και το είδος 3 της Ομάδας Ζ, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 22.875.210,35 (πλέον Φ.Π.Α.).

 Στον Οίκο «ΝΕΧΑΝS EΛΛΑΣ Α.Β.Ε.», τα είδη 1 & 5 της Ομάδας Γ, το είδος 2 της Ομάδας Δ, το είδος 5 της Ομάδας Ε και το είδος 2 της Ομάδας Ζ, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 13.870.725,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

 Στον Οίκο «ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.», τα είδη 4 & 6 της Ομάδας Γ, τα είδη 2, 3 & 4 της Ομάδας Ε και τα τέσσερα (4) είδη της Ομάδας ΣΤ, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 11.904.422,50 (πλέον Φ.Π.Α.).

Το συνολικό τίμημα των πιο πάνω αναθέσεων για υλικό παραδοτέο στην Αποθήκη των Προμηθευτών επάνω σε αυτοκίνητο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανέρχεται σε € 48.650.357,85.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2103142/2.12.2010 με την Εταιρία «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-187/2103142/02.12.2010 «Δίκτυα Περιοχής Αγρινίου» κατά 1.200.000,00 €, στα πλαίσια της προβλεπόμενης προαίρεσης έως 50% του άρθρου 36 παρ. 1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 14,0%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 26% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2104154/9.12.2010 με την Εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-187/2104154/9.12.2010 «Δίκτυα Περιοχής Λάρισας» κατά 1.000.000€ (πλέον της ήδη εγκεκριμένης αύξησης του συμβατικού τιμήματος κατά 800.000,00€), στα πλαίσια της προβλεπόμενης προαίρεσης έως 50% του Άρθρου 36 παρ.1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης , η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,98%, του συμβατικού τιμήματος , ήτοι συνολική αύξηση 1.800.000€ η οποία αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό 23,36%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 33% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-----------------------------------------------------------------