ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 33ης/ 18.12.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Συμβάσεις κατασκευής Έργων Δικτύων Διανομής στις Διοικητικές Περιοχές Διανομής.
Παράταση της διάρκειας ισχύος των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της διάρκειας ισχύος των υφισταμένων 69, εργολαβιών κατασκευής έργων δικτύων Διανομής των Διακηρύξεων ΔΔ-185, ΔΔ-187 και ΔΔ-190, για τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή η λήξη τους να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30.04.2015, με επαύξηση του συμβατικού τιμήματος εντός του συμβατικού δικαιώματος προαίρεσης του 50%, ανά οποιαδήποτε εργολαβική περιοχή, εφόσον υπάρξει ανάγκη επαύξησης του αντικειμένου εργασιών, στα πλαίσια εκάστης σύμβασης.

-----------------------------------------------------------------