ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/6.3.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ήτοι για την περίοδο 01/01/2013 έως 31/12/2013, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνει:

1. Οικονομικές Καταστάσεις
2. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

-----------------------------------------------------------------