ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ  32ης/5.12.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-206/4.7.2014 για την εκτέλεση Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού για την εκτέλεση των Έργων: «Δίκτυα Περιοχής Ξάνθης», «Δίκτυα Περιοχής Πολυγύρου» και «Δίκτυα Περιοχής Θήβας».


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΔ-206/04.07.2014, για την ανάδειξη Αναδόχων, στις τρείς (3) Εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής για τις Περιοχές Ξάνθης, Πολυγύρου και  Θήβας, στους αντίστοιχους μειοδότες, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΔ-206 και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη. Οι μειοδότες, οι αντίστοιχες εκπτώσεις στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου και τα αντίστοιχα συμβατικά τιμήματα είναι τα ακόλουθα:

 


Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

(ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ %

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

(σε χιλ ευρώ)

1.

«Δίκτυα

Περιοχής Ξάνθης»

Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ-ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ

42

2.349

2.

«Δίκτυα

Περιοχής Πολυγύρου»

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

43

4.845

3.

«Δίκτυα

Περιοχής Θήβας»

EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ

46

2.970

 

-----------------------------------------------------------------