ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4ης/13.2.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5032111/28.12.2012 με τον Οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ για την προμήθεια κιβωτίων διακλάδωσης (πλήρη) κατασκευασμένων από πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλόνημα, τύπου SMC.
Αύξηση της ποσότητας των ειδών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επαύξηση της ποσότητας του υλικού της αρχικής Σύμβασης 5032111/28.12.2012 κατά 11.400 τεμάχια, με τον Οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ για την προμήθεια κιβωτίων διακλάδωσης (πλήρη) κατασκευασμένων από πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλόνημα, τύπου SMC.
Η συνολική αξία της επαύξησης ανέρχεται σε 277.020,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/9131008/17.12.2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης χώρων εντός Υ/Σ 150/20 KV, 22/6,6 KV και νέων Υ/Σ Πόλεως 20/0,4 KV, αρμοδιότητας ΔΠΑ».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης χώρων εντός Υ/Σ 150/20 KV, 22/6,6 KV και νέων Υ/Σ Πόλεως 20/0,4 KV, αρμοδιότητας ΔΠΑ» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή Εταιρεία «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 2.598.870,00 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------