ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ  8ης/17.3.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2014.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ, έτους 2014 και την υποβολή του στη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας για έγκριση.


-----------------------------------------------------------------
Θέμα: Αποδέσμευση προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προκειμένου να αποσπασθεί στον Ασφαλιστικό Φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ.


Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδέσμευση είκοσι (20) ατόμων από το προσωπικό της Εταιρίας, προκειμένου να αποσπασθούν στον Ασφαλιστικό Φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).


-----------------------------------------------------------------