ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 20ης/18.7.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-207 για την εκτέλεση του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».
- Έγκριση της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Υποβολή προς έγκριση της σχετικής διακήρυξης.
- Συγκρότηση Επιτροπής Αποσφράγισης – Αξιολόγησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την διενέργεια Διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Δικτύου, με αριθμό Διακήρυξης ΔΔ-207, με ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της Επιχείρησης, ογδόντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (86.500.000) ΕΥΡΩ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2103150/7.12.2010 με την Εταιρία «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-187/2103150/07.12.2010 «Δίκτυα Περιοχής Σπάρτης» κατά 1.200.000,00 €, στα πλαίσια της προβλεπόμενης προαίρεσης έως 50% του όρθρου 36 παρ. 1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 14,9%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 31% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

Η συνολική αύξηση του συμβατικού τιμήματος διαμορφώνεται συνολικά σε 2.000.000,00 €,δηλαδή ποσοστό 24,8%.


-----------------------------------------------------------------