ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ  26ης/ 18.9.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Θέμα: Τροποποίηση των τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-207 για την εκτέλεση του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».


Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη προσφυγές που υπεβλήθησαν κατά της Διακήρυξης ΔΔ-207 και διευκρινιστικά ερωτήματα, αποφάσισε την τροποποίηση των τευχών της εν λόγω Διακήρυξης με την έκδοση συμπληρώματός της (Νο 1) και για το λόγο αυτό την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.


-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503307/11.9.2013 για την προμήθεια Τριφασικών Ηλεκτρονικών Μετρητών Αθροιστικών Μεγιστοδεικτών Χ.Τ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.


Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 40.000 τεμ. Τριφασικών Ηλεκτρονικών Μετρητών Αθροιστικών Μεγιστοδεικτών Ενέργειας πολλαπλών ζωνών τιμολογίων, απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο Χ.Τ. στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο ΑΙΘΗΡ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑ Ο.Ε., έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 2.670.000,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού στην Αποθήκη 2207 (Αγίας Άννης  70 – Ρουφ) του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του.    


-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2104156/9.12.2010 με την Εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-187/2104156/09.12.2010 «Δίκτυα Περιοχής Καρδίτσας» κατά 1.000.000€ (πλέον της ήδη εγκεκριμένης αύξησης του συμβατικού τιμήματος κατά 800.000,00€), στα πλαίσια της προβλεπόμενης προαίρεσης έως 50% του Άρθρου 36 παρ.1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης , η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 15,16% του συμβατικού τιμήματος , ήτοι συνολική αύξηση 1.800.000€ η όποια αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό 27,3% με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 32% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.  


-----------------------------------------------------------------