ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/26.6.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, στην Εταιρία IBM Hellas A.E. για την παροχή, με μορφή υπηρεσίας, περιβάλλοντος Υποδομής (IBM Mainframe z Series και υποσύστημα δίσκων) για τη φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ, την παροχή των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης εξοπλισμού στο Data Center της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση στην εταιρεία IBM Hellas A.E. την παροχή, με μορφή Υπηρεσίας, της απαραίτητης Υποδομής (IBM Mainframe z Series και υποσύστημα δίσκων) για την φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ του ΔΕΔΔΗΕ, την παροχή των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού και τις υπηρεσίες μετεγκατάστασης εξοπλισμού στο Data Center του ΔΕΔΔΗΕ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Δωρεάν διάθεση Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης της Σερβίας και της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να γίνει δωρεά στη Σερβία και στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη έξι (6) Μετασχηματιστών Ισχύος 20/04 kV, 630 kVA εσωτερικού χώρου Β΄ καταλληλότητας συνολικής αξίας € 42.546,00.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2102128/22.12.2010 με την Εταιρία «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-187/2102128/22.12.2010 με την εταιρεία «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυα Περιοχής Βέροιας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, κατά 1.018.000 €, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 26,44%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 30% και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Η συνολική αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης διαμορφώνεται σε 1.768.000€, δηλαδή σε ποσοστό 45,92% .

-----------------------------------------------------------------