ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10ης/28.3.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
– Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :
τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας της 27.3.2014, του κ. Φράγκου Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Γεώργιος Κόλλιας του Αθανασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Ζακολίκος Χρήστος του Παυσανία, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος

3. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Παπαδόγγονα Σταματίνα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Φράγκος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Χάλαρης Γεώργιος του Αντωνίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:

1. 139/5.12.2013, παρ. 3

2. 46/18.4.2013

3. 7/20.2.2013

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Μίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες στέγασης Κεντρικών Υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση του κτηρίου επί της Λ. Συγγρού 24, ιδιοκτησίας ΞΕΝΕΚΟ ΑΞΚΕ, συνολικής επιφανείας 3.567,67 τμ έναντι μηνιαίου μισθώματος € 22.500.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: – Συμβάσεις αριθ. 5108071/16.10.2009 και αριθ. 5100021/25.10.2010 με τον Οίκο VIJAI ELECTRICALS LIMITED για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής.
– Διαγωνισμός αριθ. 508201/21.3.2013 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματισμών Διανομής.
Υποκατάσταση του Οίκου VIJAI ELECTRICALS LIMITED, λόγω εξαγοράς του, από την Εταιρία TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS (India) Pvt. Ltd (TTDI) στις πιο πάνω Συμβάσεις και διαγωνισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε :
1. τη συνέχιση των Συμβάσεων 5108071/16.10.2009 αξίας €8.235.340,00, και 5100021/25.10.2010 αξίας €22.386.344,50 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής, που έχουν συνομολογηθεί με την εταιρεία VIJAI ELECTRICALS LIMITED, από την εταιρεία TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS (India) Pvt. Ltd (TTDI).
Για την ανωτέρω ρύθμιση θα εκδοθούν με μέριμνα της Υπηρεσίας, Συμπληρώματα των Συμβάσεων στα οποία θα προβλέπεται ότι θα προσκομισθούν Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης υπέρ του Οίκου TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS (India) Pvt. Ltd (TTDI), σε αντικατάσταση των υφιστάμενων Εγγυητικών Επιστολών.

2. την υπογραφή με τον οίκο TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS (India) Pvt. Ltd (TTDI) της Σύμβασης 5082011 του Διαγωνισμού 508201/21.03.2013 στον οποίο έχει μειοδοτήσει ο οίκος VIJAI ELECTRICALS LIMITED.

-----------------------------------------------------------------