ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ  24ης/11.9.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα:  –  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
– Ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου. 
–  Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
–  Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :


τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας της 10.9.2014, του κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού του Θεοδώρου, 


τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου,


την εκλογή του κ. Χρήστου Ζακολίκου, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.


Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:


1. Κωνσταντίνος Ζωντανός του Θεοδώρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος


2. Ζακολίκος Χρήστος του Παυσανία, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος 


3. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 


4. Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 


5. Παπαδόγγονα Σταματίνα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 


6. Φράγκος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 


7. Χάλαρης Γεώργιος του Αντωνίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος


Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:


1. 139/5.12.2013, παρ. 3   


2. 46/18.4.2013


3. 7/20.2.2013


-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508401/4.6.2014 για την προμήθεια Τριφασικών Μ/Σ Διανομής και Ανταλλακτικών αυτών.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού 508401/04.06.2014 για την προμήθεια Μετασχηματιστών Διανομής και Ανταλλακτικών αυτών, λόγω των απαιτήσεων του νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’ αριθ. 548/2014.


-----------------------------------------------------------------