ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 13ης/6.5.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-206 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.
– Έγκριση διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.
– Υποβολή προς έγκριση της σχετικής διακήρυξης.
– Συγκρότηση Επιτροπών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια Διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Δικτύου, με αριθμό Διακήρυξης ΔΔ-206, για την ανάδειξη Αναδόχων Κατασκευής των Έργων Δικτύων Διανομής ''Διάρκειας Ισχύος'' 36 μηνών, με προβλεπόμενο χρόνο εγκατάστασης Εργολάβων την 01.01.2015, σύνολο εργολαβιών Διακήρυξης: 57 Εργολαβίες (7 ΔΠΑ,17 ΔΠΜ-Θ, 12 ΔΠΠ–Η, 9 ΔΠΚΕ και 12 ΔΠΝ), με προϋπολογισμό 599.350.000 € και δικαίωμα προαιρέσεως, εφόσον αυτό ασκηθεί, που δύναται να ανέλθει σε περίπτωση αυξήσεως κατ’ ανώτατο όριο στο 50% του προϋπολογισμού, ήτοι στο ποσό των 299.675.000 €.

-----------------------------------------------------------------