ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/16.1.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2175160/18.1.2008 με την Εταιρία «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-171/2175160/18.1.2008 "Δίκτυα Περιοχής Ηρακλείου" κατά 642.048 ευρώ, στα πλαίσια της προαίρεσης του Άρθρου 36 παρ. 1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, δηλαδή υπέρβαση κατά 4,40% - πέραν των 2.188.800 Ευρώ που έχουν ήδη εγκριθεί με την Απόφαση ΣΔΔ αριθ. 118/10.12.2010 – ήτοι συνολική αύξηση σε ποσοστό 19,40%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 24% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-----------------------------------------------------------------Θέμα: Αίτηση Προσφοράς Τιμών αριθ. 501312/19.12.2013 για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω Αίτησης Προσφοράς Τιμών και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για την Αίτηση Προσφοράς Τιμών αριθ. 501312 / 19.12.2013, την ανάθεση της εργασίας του εμποτισμού και επανεμποτισμού 9.300 m³ ξυλείας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών, στους παρακάτω τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες :

- στην Κοινοπραξία (Κ/ΞΙΑ) ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΕΤΕΘ Α.Ε – ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ &

- στον οίκο ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «KNC A.E.»

Το συνολικό σταθερό τίμημα για την παραπάνω εργασία ανέρχεται σε € 1.455.859,60 (πλέον Φ.Π.Α).

-----------------------------------------------------------------Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5098031/21.7.2010 με τον Οίκο EFACEC ENGENHARIA SA για την προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων Διανομής της ΔΠΑ.
Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αλλαγή στους πίνακες υλικών ποσοτήτων και τιμών, την αλλαγή στον όρο περί χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης, την αλλαγή στον όρο περί τρόπου πληρωμής, την αλλαγή στον όρο περί αναπροσαρμογής τιμών καθώς και την εξουσιοδότηση στον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου για έγκριση μεταβολών των υλικών (είδος – ποσότητα) ή και εργατικών της σύμβασης που η αξία τους να μην υπερβαίνει το ποσό των € 100.000.

-----------------------------------------------------------------