ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/27.2.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διενέργεια χρηματοοικονομικών συναλλαγών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τη χρήση του Διαδικτύου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και «Σύμβασης Internet Banking» με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., για την πραγματοποίηση Τραπεζικών συναλλαγών με INTERNET BANKING, καθώς και τις σχετικές αρμοδιότητες των μισθωτών του ΔΕΔΔΗΕ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Συνέχιση λειτουργίας της Χορωδίας με το διακριτικό τίτλο «Χορωδία ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ» για το 2014.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Χορωδίας με το διακριτικό τίτλο «Χορωδία ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ» για το 2014 και την παράταση της τελευταίας σύμβασης του μαέστρου της, για ένα έτος από 1.1.2014 έως και 31.12.2014, με μείωση των αποδοχών του κατά 25-30% και σε περίπτωση απόρριψής της από πλευράς του, την προκήρυξη νέου ανοικτού διαγωνισμού για πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή της χορωδίας. Επίσης αποφάσισε τη συμμετοχή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το έτος 2014, σε προϋπολογισμό ανώτατου ύψους έως 90.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του μαέστρου), που θα επιμερισθεί μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναλογικά σε 60% και 40% αντίστοιχα, λαμβάνοντας μέριμνα για την κατά το δυνατόν συμπίεση των δαπανών και τη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος.

-----------------------------------------------------------------