ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/29.5.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5101012/3.8.2012 με τον Οίκο ΑΒΒ Α.Ε. για την προμήθεια Τριφασικών Μ/Σ Διανομής και Ανταλλακτικών αυτών.
Τροποποίηση του χρόνου παράδοσης των υλικών και του όρου της παροχής Τεχνικής Υποστήριξης της πιο πάνω Σύμβασης.

To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

- Η παράδοση των υλικών να ολοκληρωθεί σε επτά (7) τμηματικές παραδόσεις.

- Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της πρώτης (1ης) τμηματικής παράδοσης της Σύμβασης 5101012/03.08.2012 από τον 1ο/2014 στον 3ο/2014. Οι επόμενες έξι (6) τμηματικές παραδόσεις θα ολοκληρώνονται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας της τμηματικής παράδοσης που προηγείται.

- Η παράδοση των ανταλλακτικών να ολοκληρωθεί μαζί με τη δεύτερη (2η) τμηματική παράδοση των υλικών

- Την τροποποίηση της παρ. 14 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) της Σύμβασης 5101012/03.08.2012 στην οποία θα ισχύει ότι εντός του Σεπτεμβρίου 2014, ο Πωλητής θα δημιουργήσει στην Ελλάδα εγκαταστάσεις και θα διαθέσει προσωπικό για την επισκευή βλαβών εντός και εκτός χρόνου εγγύησης. Οι υπόλοιποι όροι της παραγράφου παραμένουν ως έχουν.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Μίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες στέγασης της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση του κτηρίου επί της οδού Αυτοκράτορος Νικολάου 2 στη συμβολή με τη Λ. Συγγρού, συνολικής επιφανείας 4.752,01 τμ έναντι μηνιαίου μισθώματος 17.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5010122/18.7.2013 με τον Οίκο PROTIM SOLIGNUM LTD Τ/Α OSMOSE για την προμήθεια συντηρητικού εγκατεστημένων ξύλινων στύλων.
Αύξηση της ποσότητας των ειδών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επαύξηση της ποσότητας του υλικού της Σύμβασης 5010122/18.07.2013 κατά 3.780 δοχεία των 25 κιλών, με τον Οίκο PROTIM SOLIGNUM LTD T/A OSMOSE, για την προμήθεια συντηρητικού εγκαταστημένων ξύλινων στύλων.
Η συνολική αξία της επαύξησης ανέρχεται σε 293.176,80 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------