ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 21ης/24.7.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Στέγαση της Έδρας Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΣ για τη μίσθωση του κτηρίου που θα κατασκευασθεί με ευθύνη και δαπάνες της, για τη στέγαση της Έδρας Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς της ΔΠΑ, συνολικής επιφανείας 4.380 τμ, έναντι μηνιαίου μισθώματος 19.000 ευρώ.