ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ  29ης/7.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:   Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2014 – 30.09.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε  τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01/01/2014 έως 30/09/2014, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν :

- Κατάσταση  Αποτελεσμάτων

- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

- Κατάσταση Ταμειακών Ροών

- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.


-----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Υποβολή προς έγκριση «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη παγίων του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη των παγίων του Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και των συνοδευτικών σ’ αυτήν Παραρτημάτων και Αποφάσεων, για τη τριετία 2014, 2015, 2016 έναντι συνολικού ποσού 37.800.000€ κατ’ εκτίμηση.


 -----------------------------------------------------------------