ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/15.5.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, στις 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00’, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43) και την πρόσκληση του Μοναδικού Μετόχου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2014 – 31.03.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2014 έως 31.03.2014, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------