ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 28ης/23.10.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507205/1.3.2013 για την προμήθεια Πινάκων Υ/Σ Διανομής και Υ/Σ Πελατών τύπου Ι και ΙΙ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 507205/1.3.2014 και την ανάθεση της προμήθειας Πινάκων Υ/Σ Διανομής και Υ/Σ Πελατών τύπου Ι και ΙΙ, στον Οίκο «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΒΕΕ», αντί συνολικού τιμήματος 4.052.121,40 €, για παράδοση των υλικών ελεύθερα στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

-----------------------------------------------------------------