ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
29/11/2021 Δημόσια Διαβούλευση για την Τεχνική Προδιαγραφή Μετασχηματιστών Μέτρησης Μέσης Τάσης
01/04/2021 Δημόσια Διαβούλευση "Προμήθεια μικρών καλαθοφόρων οχημάτων"
11/12/2020 Δημόσια Διαβούλευση "Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2021 - 2025"
18/11/2020 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικής Περιγραφής Προμήθειας Μικρών Καλαθοφόρων Οχημάτων
15/09/2020 Δημόσια Διαβούλευση για την διενέργεια RFI (Request for Information) με τίτλο: «Εμποτισμένοι Ξύλινοι Στύλοι»
30/06/2020 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικής Περιγραφής Περιφερειακής Μονάδας Ελέγχου (RTU) για τηλέλεγχο και ανίχνευση σφαλμάτων σε Υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου
18/06/2020 Δημόσια Διαβούλευση για την Τεχνική Προδιαγραφή Φορητού Πρότυπου Μετρητή Ηλεκτρικής Ενέργειας
09/01/2019 Δημόσια Διαβούλευση για την Τεχνική Περιγραφή Αλεξικεραύνων Οξειδίου Μετάλλου 5 kA και 10 kA, χωρίς διάκενα με συνθετικό περίβλημα, για Δίκτυα Διανομής 20kV
25/05/2018 Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) 2019-2023
02/04/2018 Δημόσια Διαβούλευση "Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου"
27/03/2018 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικής Προδιαγραφής Μετρητών ΜΤ και Μέσων Επικοινωνίας