ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 23ης/26.8.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501401/29.4.2014 για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία αριθ. 501401/29.04.2014, την ανάθεση της εργασίας του εμποτισμού και επανεμποτισμού 90.002 m³ ξυλείας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών, στους παρακάτω τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες :

- το 70,10% της συνολικής ενδεικτικής ποσότητας κάθε είδους ξυλείας στην Κοινοπραξία (Κ/ΞΙΑ) «ΕΛΒΙΕΞ» Ο.Ε. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΕΤΕΘ Α.Ε – ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ &

- το 29,90% της συνολικής ενδεικτικής ποσότητας κάθε είδους ξυλείας στον οίκο ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «KNC A.E.»

Το συνολικό σταθερό ενδεικτικό τίμημα για την παραπάνω εργασία, ανέρχεται σε 15.067.735,99 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α).

-----------------------------------------------------------------