ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/10.4.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-193/2120102/21.2.2013 με την Εταιρία INTRAKAT AE για την εκτέλεση του Έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης».
Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επαύξηση αντικειμένου της Σύμβασης ΔΔ-193/2120102/21.02.2013 για την «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» με αντίστοιχη επαύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξιακόσια πενήντα ευρώ (2.422.650 €), σε εφαρμογή της προβλεπόμενης προαίρεσης του άρθρου 36 παρ. 1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης και σε εφαρμογή του άρθρου 25 «Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου» των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

-----------------------------------------------------------------