ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 19ης/10.7.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5031081/2.7.2012 με τον Οίκο PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA s.r.l. για την προμήθεια μονοπολικών συνδέσμων ευθυγραμμίας και παρελκόμενων αυτών για σύνδεση καλωδίων 150 KV.
Τροποποίηση του τρόπου πληρωμής των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αλλαγή του τρόπου πληρωμής (παράγραφος 4 - “PAYMENT CONDIOTIONS”) των υλικών της Σύμβασης αριθ. 5031081/02.07.2012 με τον οίκο PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA s.r.l. για την προμήθεια μονοπολικών συνδέσμων ευθυγραμμίας και παρελκόμενων αυτών για σύνδεση καλωδίων 150 KV.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και Μελών των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό του ποσού αποζημίωσης ανά συνεδρίαση, στον Πρόεδρο, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, και στο μέλος, Ιατρός Επιμελητής Δημόσιου Νοσοκομείου, της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Β.Υ.Ε.) Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Στον Πρόεδρο Β.Υ.Ε. 110 € (ακαθάριστο ποσόν)

Στο Μέλος Β.Υ.Ε. 65 € (ακαθάριστο ποσόν)

-----------------------------------------------------------------