ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9ης/4.4.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507204/5.10.2012 για την προμήθεια Συγκροτημάτων Κυψελωτών Τηλεχειριζόμενων Πινάκων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 507204/5.10.2012 και την ανάθεση της προμήθειας Συγκροτημάτων Κυψελωτών Τηλεχειριζόμενων Πινάκων, στον Οίκο «EFACEC ENERGIA SA», αντί συνολικού τιμήματος 3.808.327,00 €, για παράδοση των υλικών ελεύθερα στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. [Αποθήκη ΔΠΑ Ασπροπύργου (4410) και Αποθήκη ΔΠΝ (2053)], πάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Αίτηση Προσφοράς Τιμών αριθ. 501301/5.2.2013 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξηρών ξύλινων στύλων.
- Ματαίωση της προμήθειας ποσοτήτων των ειδών της πιο πάνω Αίτησης Προσφοράς Τιμών.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω Αίτησης Προσφοράς Τιμών και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ποσοτήτων των ειδών αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για την ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ με αριθμ. 501301/05.02.2013, που διενεργήθηκε με τη διαδικασία χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 1.310 τεμαχίων ανεμπότιστων ξηρών ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών στους μειοδότες οίκους Γ’ Α.Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑΣ «ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ», ΑΦΟΙ ΣΤ. ΓΩΤΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και Ι. ΝΤΟΥΚΑΣ- ΑΘ. ΤΡΑΪΚΑΠΗΣ Ο.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 231.891,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και τη ματαίωση της προμήθειας 1.490 τεμαχίων, λόγω ανεπάρκειας των προσφερόμενων ποσοτήτων.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Όροι και προϋποθέσεις για την εκλογή του εκπροσώπου του προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τους όρους και προϋποθέσεις διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή του εκπροσώπου του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ, και του αναπληρωματικού του στο ΔΣ της εταιρείας, με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

-----------------------------------------------------------------