ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/19.3.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2012 – 31.12.2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με τις Σημειώσεις που τις συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών καθώς και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο 01/01/2012 έως 31/12/2012, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν :

-Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
-Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
-Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
-Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
-Κατάσταση Ταμειακών Ροών

-----------------------------------------------------------------