ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/28.2.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-196/20.1.2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου ΠΙΛΟΤ στη διασυνδετική καλωδιακή γραμμή: ΚΥΤ Παλλήνης – Γέρακας».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΔ-196 για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΓΕΡΑΚΑΣ», στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος δύο εκατομμυρίων, εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων, πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ & εξήντα δύο λεπτών (2.993.532.62 €).

-----------------------------------------------------------------