ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 22ης/24.10.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502201/1.8.2012 για την προμήθεια θερμοσυστελλόμενων υλικών καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 502201/01.08.2012 για την προμήθεια θερμοσυστελλόμενων υλικών καλωδίων Μέσης & Χαμηλής Τάσης και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών αυτού, στους παρακάτω, ανά είδος και απαρτία, τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους :

▪ Στον Οίκο «ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.», Ελλάδας τα είδη με α/α 7,8,9,10,11 & 12, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 656.310,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

▪ Στον Οίκο «ΝΕΧΑΝS EΛΛΑΣ Α.Β.Ε.», Ελλάδας την απαρτία με α/α 1 και το είδος με α/α 5, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 306.608,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

▪ Στον Οίκο «ELCON MEGARAD S.p.A.», Ιταλίας τις απαρτίες με α/α 2,3,4 & 6, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 261.573,50.

Οι ανωτέρω αναθέσεις συνολικής αξίας € 1.224.491,50 γίνονται για υλικό παραδοτέο στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητο των Προμηθευτών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 502201/ 01.08.2012, τις προσφορές των Οίκων και τη σχετική αλληλογραφία.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-182/2100474/4.11.2010 με την Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150kV/Μ.Τ. κλειστού τύπου GIS Αμπελοκήπων».
Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της συνολικής προθεσμίας πέρατος της Σύμβασης ΔΔ-182/2100474 κατά δέκα έξι (16) μήνες, ήτοι μέχρι τις 04.03.2015 και της τμηματικής προθεσμίας πέρατος μέχρι τις 20.09.2013, λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση του Έργου από μη υπαιτιότητα του Αναδόχου, καθώς επίσης την παροχή αποζημίωσης στον Ανάδοχο λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που υπέστη από τις καθυστερήσεις αυτές, ποσού συνολικού ύψους τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά Ευρώ (31.257,00 €).

-----------------------------------------------------------------
Θέμα: Κάλυψη δαπανών φιλοξενίας παιδιών μισθωτών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της χρηματοδότησης για τη φιλοξενία των παιδιών των μισθωτών του ΔΕΔΔΗΕ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Αμαρουσίου και Πτολεμαΐδας, με κάλυψη του κόστους έως 450€ μηνιαίως ανά παιδί, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2013 έως 31.07.2014.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Δωρεάν διάθεση καυσίμων στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την δωρεάν διάθεση καυσίμου σε τέσσερα Υπηρεσιακά αυτοκίνητα του ΤΑΥΤΕΚΩ για ένα έτος και μέχρι 5.000 lit.

-----------------------------------------------------------------