ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ  6ης/14.3.2013  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/9121007/12 για την εκτέλεση του Έργου: «Βελτίωση και συντήρηση χώρων Υ/Σ Μ.Τ/Χ.Τ εσωτερικού χώρου αρμοδιότητας ΔΠΑ».

           Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Βελτίωση και συντήρηση χώρων Υ/Σ Μ.Τ./Χ.Τ.  εσωτερικού χώρου αρμοδιότητας ΔΠΑ»  στην  1η  μειοδότρια  και  τεχνικά αποδεκτή  Εταιρεία  «ΤΕΚΑΤ  ΑΤΕ»  με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα  1.948.667,50  ευρώ.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508102/21.7.2011 για την προμήθεια Συγκροτημάτων Κυψελωτών Πινάκων Μ.Τ. για Υ/Σ Διανομής, Υ/Σ Πελατών τύπου Ι και Υ/Σ Πελατών τύπου ΙΙ.

              Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του υπόψη διαγωνισμού, επειδή ο διαγωνισμός κατέστη άγονος.

 

-----------------------------------------------------------------