ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 24ης/21.11.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508201/21.3.2013 για την προμήθεια Τριφασικών Μ/Σ Διανομής.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής των Ομάδων Α, Β, και Γ στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο VIJAI ELECTRICALS LIMITED με συνολικό αναπροσαρμόσιμο τίμημα € 32.910.850,00 για παράδοση σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Κατάρτιση Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατάρτιση Συμβάσεων Ενδοομιλικών Συναλλαγών με τη ΔΕΗ και εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου να υπογράψει τις Συμβάσεις.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Κατάργηση Υποκαταστήματος Περιοχής Πατρών και συγχώνευσή του με το Υποκατάστημα της Έδρας της ΔΠΠ-Η.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση του Υποκαταστήματος της Περιοχής Πατρών (Διαχείριση Χρηματικού) και την συγχώνευσή του με το Υποκατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

-----------------------------------------------------------------