ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4ης/20.2.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :

τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε Σώμα, τον ορισμό του κ. Γεωργίου Κόλλια, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και την εκλογή του κ. Χρήστου Ζακολίκου, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Γεώργιος Κόλλιας τ. Αθανασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Ζακολίκος Χρήστος τ. Παυσανία, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος

3. Μιχαλόπουλος Σαράντης τ. Βασιλείου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Παπαδόγγονα Σταματίνα τ. Γρηγορίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Χάλαρης Γεώργιος τ. Αντωνίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης τ. Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Ζακολίκο, την εποπτεία και αρμοδιότητα για τα παρακάτω θέματα, για τη διαχείριση των οποίων θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο:

1. πρόγραμμα συμμόρφωσης της Εταιρίας
2. οικονομικός προγραμματισμός, χρηματοοικονομικές ροές, λογιστική
3. πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
4. στέγαση υπηρεσιών και γενικές υπηρεσίες

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τροποποίηση του Κανονισμού Εξωτερικών Υπογραφών (ΚΕΥ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχώρησε αρμοδιότητες στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Εξωτερικών Υπογραφών (ΚΕΥ).

-----------------------------------------------------------------